9 май 2022

50% безвъзмездно финансиране за строителни и складови машини за неземеделска дейност

Очаква се през месец септември 2022 г. да започне приемът на проектни предложения по Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“. 

Допустими разходи

Закупуване на строителна техника и машини за строителство:  

✔Мини багер
✔Верижен багер
✔Мини челен товарач
✔Фадрома
✔Булдозер
✔Грейдер
✔Авто кран
✔Валяк
✔Електрокар
✔Мотокар

и други.

• Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
• Общи разходи, свързани с разходите за хонорари на архитекти, инженери и консултанти;
• Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.
 

Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:
• Производствени дейности;
• Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
• Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

Кой може да кандидатства?

Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Колко е финансовото подпомагане?

• Финансовата помощ не може да надвишава 50% от общите допустими разходи и не повече от 200 000 евро.
• Минимална стойност на допустимите разходи по проекта – 10 000 евро.
• Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 600 000 евро.
• Общ бюджет по процедурата – 29 000 000 евро.

Очакван прием: Септември – Октомври 2022 г.

ВИЖ ОЩЕ - ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА СКЛАДОВИ И ПОЧИСТВАЩИ МАШИНИ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ