9 януари 2017

Организация на депа за строителни отпадъци

Проучването на организацията на площадките за третиране на строителни отпадъци включва определянето на дейностите, операциите и съоръженията за тяхното третиране и технологичните връзки между тях, определяне на общия капацитет на площадката в зависимост от терена и прогнозното количество на отпадъците.

В статията са представени някои основни условия, на които трябва да отговарят терените за избор на площадки, основни машини и съоръжения, минимална работна ръка, на базата на което са разработети основни технологични връзки и схеми за разполагане на функционалните зони.

За избора на една или друга технологична схема важна роля играе възможността за осигуряване на транспортна връзка със съществуващата пътна мрежа, размерите и конфигурацията на имота, възможностите за разширение и др.

Условия, на които трябва да отговарят терените, избрани за площадки за третиране на строителни отпадъци са посочени в действащите в страната норми и правилници.

Някои по-важни указани забрани са:
• да са извън границите на урбанизираната територия, извън жилищните зони, вилни зони, курорти, курортни и излетни комплекси,
• да не са в близост до предприятия и складови бази на хранителната промишленост,
• извън водни пътища и водните обекти;
• извън горските територии;
• извън водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване.

В правилника за разполагане на площадките за третиране на строителни отпадъци, има упоменати редица забрани за близост на площадките, свързани евентуално шумово замърсяване, за чистота на природната среда и урбанизираната територия.

Препоръки за избор на терени

Местоположението на площадките за третиране на отпадъци е препоръчително да се избира:
• на оптимални разстояния до основни източници на отпадъци;
• да се използват непродуктивни земеделски земи – ІХ и Х категория, незалесени, изоставени съоръжения на мини и кариери и негативни релефни земни форми;
• възможности за бъдещо разширение на площадката за третиране на отпадъци;
• осигуряване на възможности за водоснабдяване и електроснабдяване на площадката за третиране на отпадъци и свързването й със съществуващата пътна мрежа;
• релефа на местността и посоката и скоростта на ветровете с оглед осигуряване на най-благоприятни условия за разсейване на емисиите на вредни или интензивно миришещи вещества;
• необходимите мерки за ограничаване на замърсяването на въздуха в района, осигуряващи спазването на пределно допустимите концентрации на вредни вещества в приземния слой на атмосферния въздух.

Площадките, върху които се предвиждат дейности за третиране на отпадъци, по възможност са избрани в подветрената страна спрямо жилищните зони.

Основни машини, съоръжения и оборудване за изграждане на депо

В зависимост от избраната технология за сепариране и обработка на строителните отпадъци се определя изборът на основните машини и оборудване за преработката им.

Изграждането на депото и площадката за сепариране и преработка на строителни отпадъци предполагат обезпеченост със следното основно технологично оборудване и строителни съоръжения:

1. Булдозер – за прибутване на земни маси и оформяне на купчините депониран отпадък. Машината се използва и при изграждането на инфраструктурата на производствената площадка;
2. Челен товарач – за захранване на трошачната инсталация с материал;
3. Кантар – за претегляне на входящите строителни отпадъци и претегляне на изходящи рециклирани материали за повторна употреба ;
4. Офис контейнер (фургон) за обслужване на кантара;
5. Мобилна или стационарна трошачна инсталация и интегрирана пресевна уредба;
6. Контейнери за депониране на опасни отпадъци, в това число:
     • затворени контейнери ( за бои и химикали, за бутилки за сгъстен газ, за отпадъци от климатични инсталации) ;
     • малки контейнери – предназначени за депониране на пенопяна, маджун и луминисцентни лампи.
7. Сортировъчна лента с приемен бункер към сортировъчната лента;
8. Раздробяваща техника за извънгабаритните късове;
9. Контейнери за сортирани отпадъци: контейнер открит за стъкло, контейнер открит за хартия, контейнер за пластмаса, контейнер за бяла керамика, контейнер за дърво, контейнер за други отпадъци;
10. Преса за пластмаса;
11. Подвижен леген –за смесени строителни отпадъци от жилищни ремонти;
12. Ръчни колички;
13. Офис контейнер за работниците (битовка) ;
14. Метални навеси – за сортировъчна лента и за трошачна инсталация;
15. Модулна пресевна уредба;
16. Дробилка за дървесина;
17. Багер, окомплектован с хидравличен чук, графейр и кофа;
18. Мотокар;
19. Водоноска;
20. Пелетни колички.

От горепосочените машини и съоръжения, основни са машините свързани с преработката на основния по обем и рециклируемост строителен материал – трошачна и пресевна инсталация. За организацията на площадката избора на машините определя размера на основната подравнена и асфалтирана част на депото за строителни отпадъци.

• Tрошачна инсталация /Сн.1/

Трошачната инсталация е за раздробяване на среднотвърд варовик, тухли, бетон и асфалт. Базирайки се на параметрите на депото и предвидената площадка, върху която ще бъдат ситуирани машините и съоръженията, както и необходимите технически параметри – производителност, габарити и тегло, изборът на трошачка, работеща в комплект с подвижна ситова пресевна уредба с въртене минимум в две посоки, е изцяло автоматизирана система за управление.

Снимка 1

Основните технологични елементи на машината са: ударно-роторна трошачка, вибрационен питател, пресевна уредба, магнитен сепаратор за отвеждане на металните късове, защитна система за отвеждане на натрошения материал.

• Ситова пресевна уредба /Сн.2/

За получаване на фракции с гарантиран размер, инсталацията може да бъде доокомплектована с мобилна или стационарна пресевна уредба.

Снимка 2.

Пресевната уредба е с двуопорна конструкция, регурируем ъгъл на наклона, система за директно захранване с материал и изцяло автоматизирана система за управление. Мобилните системи са снабдени с механизъм за прибиране на конвейра при транспортирането му. Основните агрегати на машината са: ситова уредба, бункер и конвейри и двигател.

Определянето на необходимия персонал е условие за изчисляване на основни елементи на работните места.

Минималният персонал, съгласно упоменатото по-горе оборудване включва:
1. Приемателен контрол на везната -1
2. Булдозерист -1
3. Машинист на челен товарач -1
4. Обслужващ персонал на мобилна трошачка - 2
5. работници на сортировъчна лента -4
6. обслужващ персонал на пресата за пластмаса -1
7. багерист -1
8. мотокарист -1
9. шофьор на автоцистерна -1.
Общо 13 човека.

Функционални зони на депо за строителни отпадъци

В рамките на площадката за рециклиране и депониране на строителни отпадъци е необходимо да бъдат обособени следните функционални зони:
• Приемна зона – вход/изход, контрол и пропускателен пункт с кантар, достъп на външни лица
• Товаро-разтоварна зона – основна площадка за маневриране на входящи и изходящи товарни машини
• Зона ръчно сортиране – площадка, позволяваща ръчно сортиране на приет несортиран отпадък, отделяне на отделни необемни рециклируеми видове и опасни отпадъци; площадката включва и навес за работа при неблагоприятни метеорологични условия; на площадката се предвижда и съхранение на дребногабаритните сортирани материали, както и на опасните отпадъци за извозване.
• Зона механизирано раздробяване – площадка, позволяваща разполагането на трошачно-пресевна машина или друга машина за раздробяване на сортирани насипни едрогабаритни строителни отпадъци; приемането и съхранението им до товарене за повторно използване става посредством товарачна техника, насипно на купчини.
• Обслужваща зона – санитарно-битови помещения, офис, паркинг за автомобили.
• Депо за съхранение на нерециклируеми обеми.

Технологични връзки и схеми за разполагане на функционалните зони

Функционално, тези зони могат да бъдат подредени по различни начини в зависимост от характеристиките на терена; основните начини на разполагане могат да бъдат обобщени в три основни групи:

1.Отворено блокова схема. Фиг.1

Този начин на разполагане на отделните функционални зони предвижда блокиране/концентриране/ на основните дейности на депото едно към друго за постигане на максимално къси пътища на вътрешно-площадковите връзки, където се осъществяват основните дейности по сортиране и подготовка на отпадъка за повторна употреба. Товаро-разтоварните потоци обикалят площадката от две или три страни, като пътищата и маневрените им площи могат да бъдат частично съчетани със съществуващи пътни артерии.
Схемата е подходяща за по-гъсто застроени или уплътнени части от територията, както и за урбанизирани части от землищата, където мястото за същинската площадка е малко, но съществуват вече изградени подходи (пътища) от повече от една страна. Схемата е подходяща и при много големи площадки с голям капацитет, където е необходимо едновременно товарене и разтоварване с повече техника едновременно.

Фиг.1. Отворено блокова схема – общ вид

2. Затворено блокова схема. Фиг.2

Схемата предвижда разполагане на основните дейности на инсталацията около ограничена площадка за товаро-разтоварна дейност. При този начин на организация необходимите площи за маневриране на товарната техника са минимални, което позволява максимално оползотворяване на останалата част от площадката. Отделните части от площадката – ръчно и механизирано сортиране, са отделени категорично, като това позволява развитие и разширение на зоната за механизирано раздробяване при необходимост, както и разширяване на обемите, готови за извозване за повторна употреба.

Схемата е подходяща за организиране на по-малки площадки извън населените места и позволява лесен контрол.

Фиг.2 Затворено блокова схема – общ вид

3. Линейни схеми./фиг.3 и фиг.4./

Линейното разполагане на инсталациите за третиране на строителни отпадъци е подходящо за площадки, които нямат достатъчна дълбочина или са разположени с дългата си страна към пътната артерия.

Фиг.3. Линейна схема – общ вид


Фиг.4. Линейна схема за много тесни площадки – общ вид

В заключение

За избора на една или друга технологична схема важна роля играе възможността за осигуряване на транспортна връзка със съществуващата пътна мрежа, размерите и конфигурацията на имота, възможностите за разширение и др. Представените схеми изчерпват възможностите за технологични връзки и не зависят от прогнозното количество отпадъчи. Отворено-блоковата и затворено-блоковата система са компактни и намаляват транспортните потоци вътре в площадката. Линейните схеми имат сравнително малко лице към съществуващата пътна мрежа, което осигурява по-добър контрол на достъпа, но изисква по-голям вътрешен транпрорт.

Разработените схеми на технологични връзки могат да предотвратят грешки в организацията на площадките, които да затрудняват работата на депото за строителни отпадъци.

Автор:
доц. д-р инж. Елена Демирева
+359 888 268 454,
el_demireva@abv.bg

Статита е публикувана в декемврийския брой на сп. Минно дело и геология.