15 август 2016

Инжконсулт EООД разкрива нови работни места

„ИНЖКОНСУЛТ” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0358-C01 по проект „Инжконсулт EООД разкрива нови работни места”.

Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Целта на проекта е разкриване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Обща стойност: 324 172,92лв., от които 275 546,98лв. европейско и 48 625,94 лв. национално съфинансиране.
Проектът стартира на 15.08.2016г. и е с продължителност 20 месеца.