8 април 2021

Отваря Мярка 4.1. – „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ОП ПРСР 2014-2020

Мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 2014-2020 предстои да отвори на 19.04.2021г. 

 Мярката позволява закупуването, включително чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, специализирани земеделски транспортни средства и др.

Основна цел на процедурата е повишаване конкурентоспособността на земеделието в Република България чрез преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал, опазване на компонентите на околната среда, спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства, насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани.

Допустимите кандидати са земеделски стопани, признати организации на производители на земеделски продукти и други юридически лица.

Допустимите разходи са за:

1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;
2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес;
3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения;
4. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;
5. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район;
6. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
7. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;
8. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
9. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
10. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект

Инжконсулт осигурява възможност за продажба на техника включително чрез финансов лизинг, както и консултантски услуги по изготвяне на документи за кандидатстване и изпълнение на цялостния проект. За повече информация се свържете с нас на 0700 20 404 или на office@ingconsult.biz.